skarbiec top funduszy akcji

Polityka inwestycyjna

  • fundusz funduszy – inwestuje w jednostki funduszy akcji
  • najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu
  • wysoka płynność i bezpieczeństwo 

Fundusz co najmniej 75% Aktywów lokuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułu uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz nie więcej niż 25% Aktywów lokuje w: akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Co najmniej 50% i nie więcej niż 95% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze akcyjnym, tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych oraz akcje. Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec FIO.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 29.03.2021

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Funduszy Akcji 1,58% 1,31% 2,38% 10,47% 36,74% 14,64% 41,83% 24,91%
pełne okresy w tym roku 2020 2019 2018 2017 2016 2015 od początku
Skarbiec Top Funduszy Akcji 1,41% 15,76% 4,93% -11,57% 16,18% 9,63% -5,24% 86,93%

Zarządzający

Paweł Regulski

Jest absolwentem obecnej Akademii Finansów – kierunek finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Swoją karierę zawodowa rozpoczął w 2005 roku. Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży w Departamencie klienta prestiżowego oraz w Departamencie wsparcia sprzedaży a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza selekcją funduszy w 4 funduszach oraz Portfelami funduszowymi.

Kamil Sobolewski

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Alokacja aktywów na 26.02.2021

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych
85%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych
6%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych
5%
Gotówka i pozostałe aktywa
5%

Struktura geograficzna na 26.02.2021

Polska 82% Rynki Wschodzące i pozostałe 2% Rynki Rozwinięte 16%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 10.02.2005
Benchmark 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem
Informacje o zarządzającym Odpowiada za selekcję funduszy w ramach geografii i klas aktywów - Paweł Regulski (od 09.2018). Odpowiada za alokację ze względu na geografię lub klasy aktywów, a także za selekcję w przypadku inwestycji bezpośrednich w papiery wartościowe - Kamil Sobolewski (od 01.2019)
Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021 186,93 PLN
Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021 34 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 2,5%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 98 1140 1010 0000 3516 4900 1006

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Napływy netto oraz aktywa netto
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Wymagane prawem informacje dotyczące Specjalistycznego Fundusz Inwestycyjnego Otwartego, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Fundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj