znajdz doradcezainwestuj onlinePolityka inwestycyjna

  • inwestycje w wysokodochodowe obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne oraz rządy krajów, głównie z grupy Emerging Markets,
  • płynny i silnie zdywersyfikowany portfel, oferujący atrakcyjne stopy zwrotu na tle bezpieczniejszych segmentów rynku długu,
  • aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych przy zdyscyplinowanym podejściu do ryzyka inwestycyjnego.
 

Subfundusz jest dedykowany globalnemu rynkowi wysokodochodowych obligacji. Subfundusz koncentruje swoje inwestycje w segmencie obligacji korporacyjnych i rządowych o ratingu subinwestycyjnym, nabywając bezpośrednio dłużne papiery wartościowe jak również inwestując w fundusze, ETF-y bądź instrumenty pochodne, dedykowane wskazanym wyżej klasom aktywów. W skład portfela wchodzą również starannie wybrane papiery dłużne krajowych emitentów korporacyjnych. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów o raz niskiej koncentracji subfundusz skutecznie redukuje specyficzne ryzyko kredytowe. Wykorzystanie funduszy i ETFów w budowie portfela zapewnia bardzo wysoką płynność inwestycji, umożliwiając aktywne kształtowanie ekspozycji na ryzyko kredytowe. Zdyscyplinowane podejście do ryzyka inwestycyjnego, aktywna polityka w zakresie alokacji subfunduszu oraz ciągle udoskonalany proces selekcji emitentów pozwalał na osiąganie przez fundusz na przestrzeni ostatnich lat bardzo atrakcyjnego dla inwestora profilu zysk/ryzyko. Dzięki temu subfundusz pozostaje wciąż jednym z najchętniej wybieranych przez Klientów funduszy dłużnych Towarzystwa.

Wyniki historyczne

Kategoria AKategoria BKategoria PPE
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 29.03.2021

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (d. Skarbiec Lokacyjny) -0,03% 0,11% 0,69% 4,09% 15,60% 7,31% 16,30% -
pełne okresy w tym roku 2020 2019 2018 2017 2016 2015 od początku
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (d. Skarbiec Lokacyjny) 0,68% 4,50% 5,63% -3,50% 3,75% 5,98% -0,52% 48,36%

Zarządzający

Kamil Sobolewski

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Alokacja aktywów na 26.02.2021

Obligacje Złotowe Pozostałe
0%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
27%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
21%
Tytyły Uczestnictwa
43%
Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty
9%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 13.04.2011
Benchmark 90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Kamil Sobolewski (od 10.2018)
Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021 148,36 PLN
Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021 133 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 1,55%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 96 1140 1010 0000 5353 9000 1003

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu - komentarz miesięczny
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w lutym 2021
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Napływy netto oraz aktywa netto
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj