skarbiec obligacjaZłoty Portfel 2017 roku
w kategorii Najlepszy Fundusz Obligacji
Alfa 2017 roku
w kategorii Najlepszy Fundusz Papierów Skarbowych

Polityka inwestycyjna

  • subfundusz instrumentów dłużnych emitowanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa
  • lokuje w szerokie spektrum instrumentów stopy procentowej wykorzystując okazje inwestycyjne
  • wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji

Co najmniej 66% stanowią lokaty w instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w lokaty denominowane w złotych polskich, lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Subfundusz lokuje co najmniej 66% Aktywów w: instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok.

Wyniki historyczne

Kategoria AKategoria BKategoria PPE
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 29.03.2021

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Obligacja -0,11% 0,27% -0,43% 0,31% 3,64% 9,65% 16,50% 50,45%
pełne okresy w tym roku 2020 2019 2018 2017 2016 2015 od początku
Skarbiec Obligacja -0,69% 6,01% 2,92% 2,32% 5,66% 0,19% 0,40% 247,29%

Zarządzający

Grzegorz Zatryb

jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Mateusz Roda

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

Alokacja aktywów na 26.02.2021

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
94%
Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych
2%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
4%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 14.04.1999
Benchmark 90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Grzegorz Zatryb (od 02.2016), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021 347,29 PLN
Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021 428 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 1,00%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 1,55%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Obligacja - komentarz miesięczny
Outlook na 2021 rok
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Napływy netto oraz aktywa netto
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj