znajdz doradcezainwestuj online

skarbiec mop
Polityka inwestycyjna

  • poszukuje tzw. okazji rynkowych w Polsce i na świecie
  • silnie zdywersyfikowany portfel bez benchmarku o charakterze Total (Absolute) Return
  • najważniejszą rolę w procesie decyzyjnym odgrywa analiza fundamentalna w formule od-ogółu-do-szczegółu

 

Subfundusz Skarbiec Market Opportunities to wyjątkowa mieszanka: strategia absolutnej stopy zwrotu, z możliwością uzyskania ujemnej ekspozycji na wybrane, ocenione jako nieperspektywiczne rynki czy indeksy, realizowana z priorytetem płynności w przejrzystej formule FIO. Subfundusz posiada elastyczną politykę inwestycyjną, która pozwala na lokowanie do 100% aktywów w akcje lub obligacje. Wybór klasy aktywów, geografii, skali i kierunku zaangażowania w rynek wynika z oceny gospodarki, polityki gospodarczej i perspektyw rynku, emitenta lub instrumentu. Analiza ma charakter fundamentalny i przebiega od ogółu do szczegółu. Priorytetem przy doborze składników portfela jest płynność i atrakcyjny profil ryzyko-dochód. Proces zarządzania koncentruje się na poszukiwaniu okazji rynkowych zaś decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie analizy fundamentalnej. Fundusz może stosować instrumenty pochodne i wykorzystywać zarówno wzrosty, jak i spadki na wybranych rynkach. Fundusz co do zasady zabezpiecza ryzyko walutowe wobec walut krajów rozwiniętych. Zarządzający stara się w przejrzysty sposób określać strategiczny kierunek działania na najbliższe kwartały, portfel jest taktycznie zmieniany w ramach obranego strategicznego kierunku.

Wyniki historyczne

Kategoria PPE
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 29.03.2021

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Market Opportunities 0,39% 1,25% 1,58% 1,92% 22,00% 0,47% 36,43% -
pełne okresy w tym roku 2020 2019 2018 2017 2016 2015 od początku
Skarbiec Market Opportunities 1,52% 8,82% 0,44% -12,71% 22,88% 10,69% 2,28% 39,36%

Zarządzający

Kamil Sobolewski

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Alokacja aktywów na 26.02.2021

Zaangażowanie w akcje netto 29,7%
Akcje
25%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Panstwa
32%
Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty
17%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
27%

Struktura geograficzna na 26.02.2021

Polska 58% USA 28% Francja 6% Włochy 3%
Holandia 3% Szwajcaria 2%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 26.02.2014
Benchmark 10% w skali roku
Informacje o zarządzającym Kamil Sobolewski (od 05.2020)
Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021 185,58 PLN
Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021 35 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 2,5%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 10% w skali roku, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Rachunek nabyć 81 1140 1010 0000 5169 8800 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Market Opportunities - komentarz miesięczny
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w lutym 2021
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Napływy netto oraz aktywa netto
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Z dniem 26 lutego 2014r. Subfundusz Skarbiec – Ochrony Kapitału zmienił nazwę na Subfundusz Skarbiec– Market Opportunities.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj