Skarbiec Konserwatywny Plus (d. Oszczędnościowy Plus)

 

Polityka inwestycyjna

  • szerokie spektrum obligacji skarbowych i korporacyjnych, w kraju i za granicą.
  • wykorzystuje najbardziej płynne rynki obligacji
  • stabilna stopa zwrotu
 

Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum obligacji skarbowych i korporacyjnych, w kraju i za granicą. Papiery skarbowe mogą stanowić nawet całość portfela, w szczególności polskie obligacje skarbowe mogą stanowić całość portfela, a obligacje skarbowe każdego innego kraju do 35% aktywów. Ilość obligacji korporacyjnych w portfelu może być znaczna i zależy od oceny koniunktury gospodarczo-rynkowej. Subfundusz uwzględnia płynność obligacji jako istotne kryterium doboru składników portfela.

Wyniki historyczne

Kategoria AKategoria B
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 29.03.2021

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Konserwatywny Plus (d. Oszczędnościowy Plus) 0,02% -0,02% -0,07% 0,44% 4,85% 8,40% 15,01% -
pełne okresy w tym roku 2020 2019 2018 2017 2016 2015 od początku
Skarbiec Konserwatywny Plus (d. Oszczędnościowy Plus) -0,12% 4,40% 3,29% 1,28% 3,13% 2,82% - 16,02%

Zarządzający

Kamil Sobolewski

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Alokacja aktywów na 26.02.2021

Obligacje Złotowe Pozostałe
1%
Obligacje Nieskarbowe Walutowe
3%
Obligacje Złotowe Bankowe
2%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
17%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
72%
Obligacje Samorządowe
1%
Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych
5%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 25.11.2015
Benchmark 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.
Informacje o zarządzającym Kamil Sobolewski (od 10.2018)
Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021 116,02 PLN
Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021 391 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 1,0%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 1,55%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad wyrażoną procentowo stopę zwrotu na poziomie 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
Rachunek nabyć 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Konserwatywny Plus - komentarz miesięczny
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w lutym 2021
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Napływy netto oraz aktywa netto
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj