Wyróżnienie ALFY 2019
w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów skarbowych


Polityka inwestycyjna

  • fundusz pieniężny – inwestycje w krótkie i bezpieczne dłużne papiery wartościowe
  • bardzo wysoka płynność i bezpieczeństwo
  • bezpieczna przystań na czas wysokiej zmienności na rynkach
 

Subfundusz dłużny lokujący aktywa głównie w instrumenty rynku pieniężnego, skarbowe obligacje zmienno- i stałokuponowe oraz inne papiery dłużne, w tym papiery komercyjne. Konserwatywna polityka umożliwia umorzenie jednostek dnia następnego po złożeniu zlecenia według wyceny z dnia poprzedniego. Najbezpieczniejszy subfundusz w ofercie Skarbiec TFI.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 29.03.2021

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Konserwatywny (d. Skarbiec Oszczędnościowy) -0,06% 0,15% 0,12% 0,96% 3,78% 7,12% 13,11% -
pełne okresy w tym roku 2020 2019 2018 2017 2016 2015 od początku
Skarbiec Konserwatywny (d. Skarbiec Oszczędnościowy) 0,11% 3,10% 2,36% 2,28% 3,41% - - 13,27%

Zarządzający

Grzegorz Zatryb

jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Mateusz Roda

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

Alokacja aktywów na 26.02.2021

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Panstwa
86%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
1%
Obligacje Nieskarbowe Walutowe
1%
Obligacje Złotowe Bankowe
3%
Złotowe Hipoteczne listy zastawne
1%
Obligacje Złotowe Pozostałe
1%
Walutowe Hipoteczne listy zastawne
1%
Obligacje Samorządowe
3%
Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty
4%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 03.08.2015
Benchmark 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Informacje o zarządzającym Grzegorz Zatryb (od 01.2019), Mateusz Roda (od 01.2019)
Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021 377,07 PLN
Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021 625 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 0,00%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 0,35%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie brak
Rachunek nabyć Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Do pobrania

Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w lutym 2021
KIID
Prospekt i statut
Napływy netto oraz aktywa netto
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj