Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Polityka inwestycyjna

  • akcje najlepszych spółek z rynków wschodzących
  • dynamicznie zarządzany portfel
  • lokalni zarządzający i analitycy

Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących. Zarządzanie odbywa się w oparciu o wiedzę zarządzających działających na lokalnych rynkach.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 29.03.2021

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Emerging Markets Opportunities 0,72% 0,17% 8,87% 24,71% 46,77% 35,04% 89,09% -
pełne okresy w tym roku 2020 2019 2018 2017 2016 2015 od początku
Skarbiec Emerging Markets Opportunities 7,11% 11,24% 22,36% -9,47% 19,45% 15,80% -10,94% 82,07%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 02.12.2013
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Odpowiada za selekcję funduszy w ramach geografii i klas aktywów - Paweł Regulski (od 09.2018). Odpowiada za alokację ze względu na geografię - Kamil Sobolewski (od 01.2019)
Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021 182,07 PLN
Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021 42 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,50%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 2,04%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie brak
Rachunek nabyć 91 1140 1010 0000 5475 8300 1003

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Napływy netto oraz aktywa netto
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielonym w ramach Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. W dniu 1.12.2017 nastąpiła zmiana nazwy subfunduszu. Poprzednia nazwa to Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj