Polityka inwestycyjna

  • subfundusz dedykowany rynkowi dłużnych papierów wartościowych
  • inwestuje w szerokie spektrum obligacji różnych emitentów
  • wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji
 

Subfundusz oparty o polski rynek dłużnych papierów wartościowych, z którym związany jest jego benchmark. Fundusz poszukuje wartości na międzynarodowym rynku dłużnym (global unconstrained fixed income strategy). Aktywnie inwestuje w szerokie spektrum obligacji, w szczególności emitentów korporacyjnych i skarbowych, w kraju i za granicą. Proces inwestycyjny opiera się o analizę top-down, czyli analizę globalnej gospodarki i polityki gospodarczej, która na wybranych rynkach w uzasadnionych przypadkach może być wzbogacona analizą bottom-up, obejmującą fundamentalną ocenę kraju, rynku lub emitenta.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 29.03.2021

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Skarbiec Depozytowy) 0,00% 0,17% -0,52% 1,33% 10,58% 17,75% 36,29% -
pełne okresy w tym roku 2020 2019 2018 2017 2016 2015 od początku
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Skarbiec Depozytowy) -0,54% 9,17% 6,52% 1,65% 14,74% - - 36,73%

Zarządzający

Kamil Sobolewski

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Alokacja aktywów na 26.02.2021

Obligacje Złotowe Pozostałe
0%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
74%
Obligacje Złotowe Bankowe
1%
Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych
4%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
20%
Obligacje Municypalne
1%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 03.08.2015
Benchmark 90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3M WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz
Informacje o zarządzającym Kamil Sobolewski (od 10.2018)
Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021 46,31 PLN
Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021 385 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 0,00%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 0,6%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie brak
Rachunek nabyć Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Do pobrania

Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w lutym 2021
KIID
Prospekt i statut
Napływy netto oraz aktywa netto
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj