znajdz doradceinwestuj online

Skarbiec Akcja

Polityka inwestycyjna

  • fundusz dedykowany polskiemu rynkowi akcji
  • inwestuje w akcje najlepszych polskich spółek – zarówno z WIG20 jak i mniejszych spółek
  • polityka inwestycyjna bazuje na analizie fundamentalnej
 

Subfundusz Skarbiec Akcja to najprostszy sposób na inwestycje w najlepsze spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wybrane zarówno spośród WIG20 jak i spośród mniejszych spółek. Subfundusz lokuje aktywa w akcje przedsiębiorstw, które cechuje najwyższa jakość. W portfelu mogą znaleźć się także w ograniczonym zakresie starannie wyselekcjonowane akcje spółek zagranicznych, przede wszystkim wpisujące się w globalne trendy, której to ekspozycji nie dałoby się zbudować w kraju. Duży nacisk kładziony jest na utrzymanie wysokiego poziomu płynności.

Wyniki historyczne

Kategoria PPE
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 29.03.2021

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Akcja 1,09% 1,80% 0,11% 15,86% 48,30% -7,14% 21,18% -0,00%
pełne okresy w tym roku 2020 2019 2018 2017 2016 2015 od początku
Skarbiec Akcja 0,90% 14,51% -11,33% -16,46% 25,41% 10,92% -8,19% 200,90%

Zarządzający

Michał Stalmach

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek. Zdobywca złotego portfela dla zarządzającego Skarbiec Małych i Średnich Spółek za wyniki w 2020 roku.

Alokacja aktywów na 26.02.2021

Akcje
97%
Gotówka i ekwiwalenty do zarządzania płynnością
3%

Struktura geograficzna na 26.02.2021

Polska 100% USA 0% Rynki Rozwinięte bez USA 0%

Struktura sektorowa na 26.02.2021

IT
14,00%
Finanse
18,00%
Dobra dyskrecjonalne
14,00%
Energetyka & Paliwa
12,00%
Pozostałe
28,00%
Surowce & Wydobycie
11,00%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 09.10.1997
Benchmark 90% WIG20 + 10% 3-miesięczny WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz
Informacje o zarządzającym Michał Stalmach (od 10.2019)
Wartość jednostki uczestnictwa na 29.03.2021 300,90 PLN
Wielkość funduszu w dniu 26.02.2021 232 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 2,5%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 47 1140 1010 0000 2817 2100 1002

Do pobrania

Karta funduszu
Skarbiec Akcja - komentarz miesięczny
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w lutym 2021
KIID
Tabela opłat
Prospekt i statut
Napływy netto oraz aktywa netto
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj